Algemene voorwaarden

Klik hier om deze leveringsvoorwaarden op te slaan.

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van FeatherLight B.V., gevestigd te Zwijndrecht

Artikel 1. Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1) producten: alle door FeatherLight BV te leveren producten of onderdelen van producten en diensten.
1.2) afnemer: de partij met wie een overeenkomst tot levering van producten of diensten is gesloten.
1.3) verkoper: FeatherLight BV.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten tot dienstverlening en levering van producten van verkoper.
2.2) Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk als die door verkoper schriftelijk is goedgekeurd.
2.3) De algemene voorwaarden van de afnemer zijn alleen van toepassing als dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes
3.1) Alle door verkoper uitgebrachte offertes hebben een beperkte geldigheidsduur zoals opgenomen in de offerte.
3.2) Een overeenkomst komt pas na schriftelijke bevestiging door verkoper tot stand.

Artikel 4. Vervoer 

Alle door de afnemer bestelde producten worden voor rekening en risico van de afnemer door verkoper ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaats op een door verkoper te bepalen wijze. Alle verrichtingen van diensten worden geacht voor risico van de afnemer te zijn verleend.

Artikel 5. Aflevering 

5.1) De opgave van leveringstermijnen in de offertes, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden vernomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal verkoper in overleg treden met de afnemer.
5.2) Overschrijding van de leveringstermijnen geven de afnemer geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 6. Eigendom 
6.1) Het eigendom van de producten gaat pas op afnemer over als alle vorderingen van verkoper uit hoofde van afgeleverde producten/af te leveren producten/verleende diensten zijn voldaan.
6.2) Zolang de producten eigendom zijn van verkoper mag afnemer deze niet vervreemden, verpanden en/of bezwaren.
6.3) Verkoper is in het geval van tekortschieten door de afnemer zonder nadere ingebrekestelling bevoegd de producten terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is dan iedere vordering van verkoper op afnemer opeisbaar.

Artikel 7. Overmacht 
7.1) Indien verkoper ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichting kan voldoen is verkoper gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enig andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke uitvoering is de afnemer een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd.
7.2) Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat verkoper door bepaalde en niet voor zijn rekening komende omstandigheden tekortschiet in zijn verplichting. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie producten moeten worden ontvangen dan wel die bij de uitvoering van een overeenkomst door verkoper wordt ingeschakeld en voorts indien sprake is van beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, invoer- of uitvoerbelemmeringen, overstroming, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden voorts iedere omstandigheid, welke verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien of waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 8. Betaling 
8.1) Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is overeengekomen.
8.2) Indien het krachtens een factuur door verkoper van de afnemer te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen veertien dagen na factuurdatum aan verkoper is voldaan is de afnemer over het factuurbedrag of het restantbedrag vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van twee procent per maand of een gedeelte daarvan, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
8.3) Betaling dient ineens te geschieden tenzij betaling in termijnen is overeengekomen.
8.4) Verrekening door de afnemer is niet mogelijk.
8.5) In het geval de afnemer een uit enige overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is de afnemer ten gevolge van die omstandigheid in verzuim en is elke vordering van verkoper op de afnemer terstond en in haar geheel opeisbaar. Verkoper heeft dan tevens het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
8.6) De afnemer wordt geacht de factuur juist te hebben erkend, indien daartegen niet binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
8.7) De verbintenissen van de afnemer zijn ondeelbaar.
8.8) In geval er meerdere personen/rechtspersonen die tezamen opdracht hebben gegeven zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de producten ongeacht de tenaamstelling van de facturen.

Artikel 9. Reclames 
9.1) Afnemer is verplicht het geleverde en de verpakking onmiddellijk na (af)levering op zichtbare gebreken te controleren en eventuele reclames binnen acht dagen schriftelijk en gemotiveerd aan verkoper te melden, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht te zijn aanvaard.
9.2) Andere gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen twaalf maanden na (af)levering aan verkoper schriftelijk en gemotiveerd worden vermeld, bij  gebreke waarvan de geleverde zaken geacht te zijn aanvaard.
9.3) Bewerking c.q. het gebruik van het geleverde door de afnemer doet het recht op reclame vervallen.

Artikel 10. Incassokosten 
10.1) Alle kosten welke verkoper moet maken tot uitoefening of behoud van zijn rechten, waaronder begrepen kosten wegens gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, aanmaning en sommatiekosten zijn voor rekening van de afnemer. Behoudens het recht van de afnemer tegenbewijs te leveren zijn de boeken van verkoper bepalend voor de omvang van voormelde kosten en van hetgeen verkoper overigens van de afnemer te vorderen heeft.
10.2) De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van €125.

Artikel 11. Garantie producten en reparaties 
11.1) Met betrekking tot producten welke niet door verkoper worden vervaardigd danwel diensten welke door derden worden verricht geldt uitsluitend een aansprakelijkheid voor verkoper in zover verkoper verhaal kan uitoefenen op de betreffende leveranciers/derden. Verkoper zal daartoe verstrekte garantierechten ten behoeve van de afnemer uitoefenen.
11.2) Ten aanzien van de door verkoper geleverde producten geeft verkoper gedurende twaalf maanden na de afleveringsdatum een garantie op constructie- en materiaalfouten. Deze zullen door verkoper kosteloos worden verholpen danwel zal verkoper, één en ander ter keuze van verkoper, die producten terugnemen en de koopprijs terugbetalen.
11.3) De garantie vervalt indien een product is veranderd, deze door derden is gerepareerd, deze niet overeenkomstig de voorschriften is geïnstalleerd, deze is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd is, deze onvoldoende is onderhouden dan wel in het geval deze is overgedragen.
11.4) Gedurende de periode dat de producten door verkoper worden gerepareerd blijven deze voor risico van de afnemer.

Artikel 12. Aansprakelijkheid 
12.1) Behalve in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper is verkoper niet aansprakelijk voor enige schade van afnemer. Aansprakelijkheid jegens derden in verband met de aanwezigheid van of het gebruik van de producten en/of diensten, is steeds voor rekening van de afnemer. Indirecte schade, zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade is voor rekening van de afnemer.
12.2) Mocht verkoper toch door de bevoegde rechter aansprakelijk worden gehouden, dan is de verplichting tot schadevergoeding steeds beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende producten.

Artikel 13. Annuleren/Retourneren 
13.1) Orders voor producten die op aanvraag van de klant geproduceerd worden, kunnen nimmer worden geannuleerd, aangepast of geweigerd.
13.2) Orders voor standaardproducten  en gasveren met ventiel die bij levering met gas worden gevuld, kunnen binnen twee weken, na overleg en schriftelijke toestemming worden geretourneerd tegen 100% van het factuurbedrag met een minimum van €10, maar alleen onbeschadigd en in originele verpakking. Kosten voor vervoer zijn voor rekening en risico van afnemer. Als uw retourzending in goede staat ontvangen is en in de voorraad is teruggeboekt, dan ontvangt u binnen 2 werkdagen een creditfactuur en eventuele terugbetaling.

Artikel 14. Geschillen 
14.1) Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechtbank te Dordrecht.
14.2) Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Adres 
Alle mededelingen aan de afnemer kunnen worden gedaan aan het adres dat in de orderbevestiging is vermeld tenzij de afnemer verkoper schriftelijk een ander adres heeft opgegeven.